JimJam Poland Regulamin ochrony danych osobowych

Regulamin Ochrony i Zarządzania Danymi

Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.

AMC Networks Central Europe Kft. (Sp. z o.o.) (1139 Budapeszt, Lomb u. 21-25., Numer KRS: 01-09-183155) zobowiązuje się szanować Twoje prawa prywatności. Możesz mieć pewność, że twoje dane osobowe będą traktowane z ostrożnością, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony i bezpieczeństwa danych.

Niniejszy Regulamin Ochrony i Zarządzania Danymi („Regulamin”) zawiera zasady zarządzania danymi osobowymi dostarczanymi przez Użytkowników, wyjaśnia, w jaki sposób obchodzimy się z Twoimi danymi osobowymi, kiedy korzystasz z naszych produktów i usług oraz kiedy dajemy je do Twojej dyspozycji. Regulamin określa, w jaki sposób i dlaczego AMC Networks Central Europe Kft. („Administrator danych”) zarządza danymi osobowymi, które nam przekazujesz i jakie możliwości wyboru oferujemy dla Ciebie.

Niniejszy Regulamin dotyczy zarówno odwiedzających strony internetowe AMC Networks Central Europe Kft., jak też jej spółek zależnych.

Podczas opracowywania Regulaminu wzięliśmy pod uwagę następujące obowiązujące przepisy:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych / „RODO”);

Ustawa CXII z 2011 r. O prawie do samostanowienia informacji i wolności informacji („Infotv”);

Ustawa V z 2013 r. O kodeksie cywilnym („Kodeks cywilny”);

Ustawa XLVIII z 2008 r. W sprawie podstawowych zasad i ograniczeń działalności reklam ekonomicznych. („Grtv.”);
Co rozumiemy przez dane osobowe?

Rozumiemy w tym wszystkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio identyfikują osobę fizyczną, taką jak pracownik lub użytkownik.

Pojęcia:

dane osobowe

wszelkie dane lub informacje, które pozwalają, że jakaś osoba fizyczna lub Użytkownik może być pośrednio lub pośrednio zidentyfikowany;

zarządzanie danymi
niezależnie od zastosowanej metody, wszelkie prace nad Danymi Osobowymi lub dowolna kombinacja operacji, takich jak zbieranie, rejestrowanie, systematyzacja, przechowywanie, modyfikacja, zmiana, wykorzystanie, wyszukiwanie, dostęp, wykorzystanie, komunikacja, transmisja, rozpowszechnianie lub inne ujawnienie, opublikowanie, wzajemne zharmonizowanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie i zniszczenie danych osobowych;

przetwarzanie danych
wykonywanie zadań technicznych związanych z operacjami zarządzania danymi, niezależnie od metody i narzędzi użytych do wykonania operacji oraz od lokalizacji programu, pod warunkiem, że zadania techniczne są wykonywane na danych;

transmisja danych
udostępnianie danych określonej stronie trzeciej;

administrator danych
oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, który określa cele i sposoby postępowania z danymi osobowymi indywidualnie lub z innymi osobami; w przypadku, gdy cele i narzędzia zarządzania danymi są określone w prawie unijnym lub państwa członkowskiego, to uwzględnienie administratora danych lub jego mianowanie mogą być określane przez specyficzne punkty poglądy, jak też przez prawo unijne lub prawo państwa członkowskiego;

W niniejszym Regulaminie za Administratora danych uważa się AMC Networks Central Europe Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (1139 Budapeszt, Lomb utca 21-25., KRS: 01-09-183155, numer podatkowy: 24801991-2-44)

operator danych
oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ zarządzający danymi osobowymi w imieniu Administratora danych;

W niniejszym Regulaminie Operatorami danych mogą być:

 • Nazwa firmy: S&T Consulting Hungary Kft., siedziba: Hungary, 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14., KRS: 13-09-119660, numer podatkowy: 11779177-2-13
 • Nazwa firmy: Telekom New Media Zrt., siedziba: Hungary, 1222 Budapest, Nagytétényi út 29., KRS: 01-10-046367, numer podatkowy: 14745199-2-43

użytkownik

osoba fizyczna korzystająca z naszych usług i w ramach ich udzielająca informacji, wymienionych w niniejszym Regulaminie;

usługa

usługi świadczone i zapewniane przez Administratora danych poprzez procedurę obsługi danych, dostępne na stronach internetowych;

regulamin

Niniejszy regulamin Administratora danych o ochronie i zarządzaniu danymi.

Zasady zarządzania danymi

Dane osobowe mogą być wtedy przetwarzane, jeśli Użytkownik, którego dotyczą, swoim jednoznacznym aktywnym zachowaniem (czynem) wyraźnie udzieli na to zgodę, na przykład oświadczeniem pisemnym – w tym na drodze elektronicznej – lub ustnym, wyrazi swoją wstępną, dobrowolną, konkretną, opartą na informacji, jednoznaczną i wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących osoby fizycznej. Użytkownik w przypadku przetwarzania danych, opartym na jego zgodzie, ma prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym czasie, co nie dotyczy prawidłowości przetwarzania danych w okresie przed wycofaniem.  Dane osobowe są wykorzystywane przez Administratora danych wyłącznie w danym celu. Administrator danych zarządza Danymi Osobowymi wyłącznie w celach określonych w niniejszym Regulaminie i odpowiednich przepisach prawnych. Zakres przetwarzanych Danych Osobowych jest proporcjonalny do celu zarządzania danymi i nie można go rozszerzyć.

AMC Networks Central Europe Kft. pod żadnym względem nie gromadzi danych, dotyczących określonej kategorii.

Postanowienia niniejszego Regulaminu, dotyczące przetwarzania danych i ochrony danych osobowych Użytkowników, mają zastosowanie wyłącznie do osób fizycznych.

Dobra wiara, uczciwość i przejrzystość.
Jakie dane osobowe obsługujemy?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe, w zależności od potrzeby informacji lub zgody.

Jeśli użytkownik odwiedza interfejs strony internetowej, system Data Manager automatycznie rejestruje adres IP użytkownika. W związku ze świadczeniem Usługi i z uwagi na uzasadniony interes Administratora Danych oraz ze względu na zgodne z prawem świadczenie Usługi (np. niezgodne z prawem korzystanie i bezprawne filtrowanie treści), adres IP będzie rejestrowany bez odrębnej zgody użytkownika.

Dane potrzebne do kontaktu – są to informacje identyfikujące Użytkownika lub umożliwiające nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem. Taką informacją jest nazwa, pseudonim, miejsce pobytu, miejsce zamieszkania, kod pocztowy, miejsce urodzenia, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, nazwy użytkownika i hasła, adres IP, ostatnie wizyty, data ostatniego wpisu.

W przypadku wysłania przez Użytkownika wiadomości e-mail do Usługi, Administrator danych zapisuje adres e-mail Użytkownika i obsługuje go w zakresie i czasie potrzebnym do świadczenia Usługi.

AMC Networks Central Europe Kft. nie gromadzi danych osobowych osób poniżej 16 roku życia (szesnaście), chyba, że rodzice lub uprawnieni przedstawiciele wyrazili na to jednoznaczną zgodę. Dlatego wymagamy od wszystkich użytkowników wypełnienia powyższego wieku lub umożliwiamy rodzicom / przedstawicielom prawnym zaświadczenia o uprawnieniach. Jeśli okaże się, że Użytkownik ma mniej niż 16 (szesnaście) lat i nie jest pewne, że otrzymaliśmy ważną zgodę od rodziców lub uprawnionych przedstawicieli, to natychmiast usuniemy wszystkie dane dotyczące tego Użytkownika. Ta procedura nie jest sprzeczna z innymi wymaganiami potrzebnymi do stworzenia określonego stosunku prawnego (np. dorosłość). Administrator danych nie jest w stanie kontrolować praw podmiotu, przekazującego dane, ani treści jego oświadczenia, a więc Użytkownik lub osoba sprawująca nad nim kontrolę rodzicielską gwarantuje, że zgoda odpowiada przepisom prawnym.

W jakim celu zajmujemy się danymi osobowymi? Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych?

Danymi dotyczącymi Użytkownika zajmujemy się w związku z naszymi usługami.

Cel przetwarzania danych wykonywanego przez Administratora danych:

 • Dostarczenie treści online;
 • Identyfikacja uprawnień użytkownika (Usługi, z których może korzystać Użytkownik);
 • Identyfikacja Użytkownika, kontakt z Użytkownikiem;
 • Ułatwianie korzystania z usług, których używa Użytkownik, a także dostosowywanie reklam do swoich potrzeb, korzystanie z funkcji wygody;
 • Sporządzanie statyk i analiz;
 • Zapytania dotyczące marketingu bezpośredniego lub marketingu (np. biuletyny informacyjne);
 • Zapewnienie powierzchni do publikowania treści generowanych przez Użytkownika (np. Czat, post);
 • W indywidualnych przypadkach organizowanie, i przeprowadzanie gier z nagrodami, zawiadamianie zwycięzców i wręczanie im nagród;
 • Ochrona praw Użytkowników;
 • Spełnianie uzasadnionych interesów Administratora danych;
 • Zapewnienie Użytkownikom, że są identyfikowani przez siebie w przypadku usług społecznościowych (posty związane z komentarzami, niektóre blogi), umożliwiając im komunikację między sobą;

Administrator danych nie będzie wykorzystywać podanych danych osobowych do celów innych niż określone powyżej.

W ramach usługi związanej z treścią oraz wiążącym się z tym przetwarzaniem danych, oprócz dobrowolnego zezwolenia Użytkownika może stanowić podstawę prawną dla przetwarzania danych istotny, uzasadniony interes Administratora danych, jak też zapewnienie podstawowych praw do informacji i swobodnej wypowiedzi w ramach określonych przez przepisy prawne. W tam przypadku, jeżeli podstawa prawna dla przetwarzania danych jest istotnym uzasadnionym interesem Administratora danych i Administrator danych zgodnie z odnośnymi rozporządzeniami GDPR przeprowadził i w przyszłości też przeprowadzi test bilansowy, który popiera, że uzasadniony interes Administratora danych, łączący się z przetwarzaniem określonych danych, jest silniejszy niż interes zainteresowanego w jego prawach związanych z przetwarzaniem danych i jego wolności. W przypadku zapytania o to, Administrator danych Informuje Użytkownika o treści tego ustępu, zgodnie z opisem niniejszego Regulaminu.

Dowolny Użytkownik, przesyłając swój adres e-mail i podając dane podczas rejestracji, jest jednocześnie odpowiedzialny za to, że tylko on będzie korzystał z usługi z podanego adresu e-mail lub korzystając z podanych wyłącznie przez niego informacji. Z uwagi na podjęcie się tego obowiązku wszelka odpowiedzialność związana z dostępem z danego adresu e-mail i/lub danymi obciąża wyłącznie Użytkownika, który rejestrował ten adres e-mail i podał dane.

Komu możemy podać dane osobowe?

Firmy, z którymi regularnie współpracujemy, mają dostęp do Twoich danych, ale tylko w celach proceduralnych lub technicznych. Ponadto możemy przekazać Twoje informacje członkom naszej społeczności lub innym osobom. Członkowie obu grup odbiorców mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a w szczególności spółki mające siedzibę w Stanach Zjednoczonych. We wszystkich przypadkach AMC przekona się, czy odbiorcy we właściwy sposób zapewniają, żeby zagwarantowany był odpowiedni poziom ochrony danych i że ich dane będą traktowane poufnie.

Zwykle dane Użytkownika nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem poniższych
szczegółowych okolicznościach.

ZA ZEZWOLENIEM WSPÓŁPRACUJĄCEGO: możemy udostępniać lub przekazywać dane użytkownika, gdy zażąda lub upoważnia nas do tego.

POMIĘDZY CZŁONKAMI GRUPY SPÓŁKI: Informacje o Użytkowniku mogą być udostępniane naszym spółkom stowarzyszonym i spółkom powiązanym, działającym w branży mediów i rozrywki i/lub branży wyszukiwania danych, w celu przetwarzania danych oraz w celu analizy i przechowywania danych Użytkownika – we wszystkich przypadkach zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.

DLA NIEZAWODNEJ OSOBY TRZECIEJ PRZETWARZAJĄCEJ DANE: Zlecamy dostawcom usług, jako osobom trzecim, wykonanie wielu usług i zadań. Możemy udostępniać informacje o Użytkowniku dostawcom usług zachowującym klauzulę poufności, odpowiadającą niniejszemu Regulaminowi i pod warunkiem, że strony trzecie mogą posługiwać się Twoimi danymi wyłącznie w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami.

W CELU ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI PRAWA I W INTERESIE OCHRONY AMC I INNYCH: Bez uszczerbku dla pozostałej części niniejszego Regulaminu zastrzegamy sobie prawo do zachowania i przekazywania danych Użytkownika, jeśli w dobrej wierze jesteśmy przekonani, że takie przechowywanie i przekazywanie danych jest konieczne, aby (a) przestrzegać obowiązującego prawa lub zastosować się do wezwania sądu lub do podobnych działalności prawnych przez przekazane nam akty proceduralne; (b) chronić i bronić naszych praw i własność, albo prawa lub własności Użytkownika lub stron trzecich; lub (c) zapewnić bezpieczeństwo i ochronę naszych usług, systemów i klientów lub stron trzecich.

W ZWIĄZKU Z WYDARZENIAMI PRAWA FIRMOWEGO: Jeśli nastąpi przekształcenie, na przykład fuzja, zakupienie przez inną firmę, reorganizacja lub sprzedaż całości lub części naszych aktywów, dane użytkownika mogą być przekazywane w ramach transakcji zgodnie z przepisami GDPR.

JEŚLI DANE ZOSTAŁY ZANONIMIZOWANE: Możemy udostępniać lub ujawniać zanonimizowane dane lub dane, które w inny sposób nie identyfikują Użytkownika i jakichkolwiek dane upublicznione przez Użytkownika. Niniejszy Regulamin nie ogranicza w żaden sposób wykorzystania ani ujawniania anonimowych danych i zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania takich danych i przekazania ich stronom trzecim.

MIĘDZYNARODOWE TRANSMISJE DANYCH: Dane zebrane od Użytkownika mogą być przesyłane do krajów, które obecnie nie traktuje się za kraje zapewniające wystarczający poziom ochrony danych i gdzie poziom ochrony osiągnąłby poziom ochrony przepisów i regulacji Unii Europejskiej (a w szczególności takimi są Stany Zjednoczone). Odpowiednie gwarancje prawne są dostępne dla tego transferu danych, a zatem istnieją skuteczne środki egzekwowania praw Użytkownika, w szczególności z uwzględnieniem konwencji modelowych. Użytkownik może uzyskać dalsze informacje od inspektora ochrony danych (pod adresem dpo@amcnetworks.hu).

Przetwarzanie danych

Operatorzy danych nie mogą podejmować własnych decyzji, mają prawo postępować wyłącznie według umowy zawartej z Administratorem danych i według otrzymanych instrukcji. Operatorzy danych rejestrują, zarządzają i przetwarzają dane osobowe przekazane im przez Administratora danych zgodnie z rozporządzeniami opisanymi w GDPR i składają o tym raport dla Administratora danych. Administrator danych kontroluje pracę Operatorów danych. Operator danych może skorzystać z pomocy dalszego Operatora danych tylko za zgodą Administratora danych.

Jak chronimy dane osobowe?

Dążymy do zachowania bezpieczeństwa danych naszych Użytkowników. Używamy wielu, uznanych w branży, technologii i procedur bezpieczeństwa w celu ochrony danych Użytkowników przed bezprawnym dostępem, wykorzystaniem i ujawnieniem. Środki te są zgodne z wymogami prawnymi, biorąc pod uwagę również wrażliwość gromadzonych przez nas danych, i środki te będą dalej rozwijane równolegle z rozwojem technologii.

Jak długo mamy przechowywać dane osobowe?

Automatycznie rejestrowane adresy IP są przechowywane przez Administratora danych przez 14 dni po ich zapisie.

W przypadku e-maili wysyłanych przez Użytkownika – jeśli Użytkownik i tak nie ma rejestracji, to poszukany Administrator danych usunie adres e-mail w ciągu 3 miesięcy od zamknięcia odnośnej sprawy, chyba, że w pojedynczym przypadku operator danych ma uzasadniony interes w dalszym przetwarzaniu Danych Osobowych, to wtedy po zakończeniu się sprawy tego uzasadnionego interesu operatora danych.

Dane osobowe podane przez Użytkownika będą przechowywane do momentu zrezygnowania ze subskrypcji usługi przez Użytkownika – z podanej Nazwy Użytkownika- lub Użytkownik nie domaga się usunięcia danych osobowych.

W przypadku nieprawnego lub wprowadzającego w błąd użycia danych osobowych lub w przypadku popełnienia przestępstwa lub ataku na system, popełnionego przez Użytkownika, Administrator danych ma prawo do zakończenia rejestracji Użytkownika i jednoczesnego, natychmiastowego usunięcia Danych Osobowych, jednak – w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub odpowiedzialności cywilnej – jest też uprawniony do zachowania Danych Osobowych przez cały czas trwania postępowania, które będzie prowadzone.

W przypadku, gdy sąd lub urząd zleci ważne prawnie usunięcie danych osobowych, to usunięcie zostanie wykonane przez Administratora danych. Zamiast kasowania, Administrator danych ogranicza wykorzystanie danych osobowych, jednocześnie informując o tym Użytkownika, jeśli Użytkownik tego zażąda, albo, jeśli, na podstawie dostępnych mu informacji, można założyć, że usunięcie zagroziłoby uzasadnionemu interesowi Użytkownika. Dane osobowe nie zostaną usunięte przez Administratora danych, dopóki istnieje ten cel zarządzania danymi, który wykluczył usunięcie danych osobowych.
Co znaczy „cookie”?

„Ciasteczka” to małe pakiety danych przechowywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika w celu personalizacji usługi. Przeglądarka internetowa zbiera takie informacje, jak na przykład typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane strony internetowe, czas odwiedzin, przeglądana zawartość, obejrzane reklamy i inne dane o kliknięciach.

Celem tego pliku cookie jest zapewnienie najwyższej jakości strony, zapewnienie spersonalizowanych usług i zwiększenie wygody użytkownika. Pliki cookie można również wykorzystać do określenia ruchu na naszej stronie internetowej, w tym odwiedzanych stron, liczby odwiedzających i wybranych przez nas tras.

Internetowi dostawcy usług reklamowych mogą pomóc Ci umieszczać reklamy lub inne treści na tej stronie i na innych stronach wyświetlających reklamy z AMC Networks Central Europe. Internetowi dostawcy usług reklamowych mogą wykorzystywać pliki cookie, beacony lub podobne technologie na komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu, aby wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do zainteresowań użytkownika, konfigurując profil przeglądania Internetu na tej stronie lub na innych stronach odwiedzanych przez użytkownika. Używanie plików cookie, beaconów lub podobnych technologii przez naszych internetowych dostawców usług reklamowych podlega ich własnym regulaminom ochrony danych i nie regulaminowi ochrony danych AMC Networks Central Europe Kft.

Użytkownik może ręcznie zezwolić lub zabronić obsługi plików cookie na komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu. Większość przeglądarek internetowych umożliwia akceptowanie lub wyłączanie określonych plików cookie, albo odrzucanie lub usuwanie plików cookie. Procedura zależy od Twojej przeglądarki. W związku z zastosowaniem tej funkcji przeczytaj instrukcje o własnej przeglądarce internetowej – ograniczenie lub wyłączenie obsługi plików cookie ma jednak negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

Jakie mas prawa? Jak je możesz egzekwować?

KORZYSTANIE Z PRAW: Jeśli według stosowanych zasad prawa te są i tak miarodajne, a więc Użytkownik może korzystać ze swoich praw, ujętych w niniejszym Regulaminie, według podanych tu określeń. Biorąc to za podstawę Użytkownik może:

 1. Mieć dostęp do zarządzanych przez nas danych oraz do indywidualnych danych identyfikacyjnych,
 2. Może zażądać poprawienia lub usunięcia nieprawidłowych lub niedokładnych danych;
 3. Może zażądać usunięcia Danych Osobowych, między innymi wtedy, gdy nie są już potrzebne do tych celów ochrony danych, dla których zostały zgromadzone;
 4. Może wymagać ograniczenia wykorzystania danych w określonych okolicznościach (np. jeśli Użytkownik nie zgadza się z dokładnością danych za ten okres, w którym sprawdza się ich dokładność);
 5. Może zażądać umożliwienia przenoszenia swoich danych (tj. swoje Dane Osobowe są uzyskiwane w podzielonym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu komputerowego formularzu i przekazywane dalej innemu Administratorowi danych zgodnie z obowiązującymi przepisami);
 6. Mogą w każdej chwili skrytykować przetwarzanie swoich danych osobowych ze względu na konkretną sytuację, jeżeli podstawa prawna przetwarzania danych jest uzasadnionym interesem AMC lub stron trzecich. W takim przypadku AMC zakończy przetwarzanie danych, za wyjątkiem, gdy ich kontynuacja jest jego uzasadnionym interesem;
 7. Może wycofać swoją zgodę, jeśli taka istnieje;
 8. Może złożyć wniosek do organu nadzorczego, szczególnie wtedy, gdy podczas korzystania ze swoich praw nie spełniono jego roszczeń,

Współpracownicy po zidentyfikowaniu się, przedstawiając kopię powszechnie akceptowanego dokumentu tożsamości, mogą wykonywać swoje prawa, kontaktując się z AMC: (i) pocztą elektroniczną pod adresem privacy-ce@amcnetworks.com lub pod adresem dpo@amcnetworks.com lub (ii) pocztą do AMC Ochrona danych – AMC Networks Central Europe Kft., 1139 Budapeszt, Lomb utca 21-25. Najpóźniej w ciągu 30 (trzydziestu) dni, Użytkownik otrzyma odpowiedź na swoje zapytanie.

PEŁNOMOCNIK OCHRONY DANYCH: Pełnomocnik ds. Ochrony danych w grupie spółki Isabel Ensico (Calle Saturno 1, 28224 Pozuelo de Alarcón, Madryt, Hiszpania, email: dpo@amcnetworks.com)

POSZUKIWANIA PRZEZ SIEĆ HANDLOWĄ: Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na to, żeby wysłano mu reklamę handlową, to ta zgoda może być w każdym momencie wycofana. Gdy Użytkownicy otrzymują zapytania promocyjne, mogą zaznaczyć, że nie chcą otrzymywać od nas dodatkowych reklam promocyjnych i zrezygnować z nich („opt-out”) zgodnie z instrukcjami w komercyjnym e-mailu lub kontaktując się z nami bezpośrednio pod adresem privacy@amcnetworks.com lub dpo@amcnetworks.com. Pomimo zaznaczonych przez Użytkowników preferencji dotyczących e-mail marketingu, możemy nadal wysyłać do nich nie-marketingowe wiadomości e-mail, dotyczące ich legalnej przynależności do nas, w tym: powiadomienia o aktualizacjach naszego Regulaminu i ich akceptacji administracyjnej, jeśli chcemy w ten sposób przekazywać takie powiadomienia Użytkownikowi.

Interpretacja przepisów

Kiedy zażądamy danych osobowych od odwiedzających stronę internetową, to odwiedzający po przeczytaniu i interpretacji odpowiedniego tekstu informacji, może swobodnie zdecydować, czy chce podać żądane informacje. Jednak odwiedzający powinien wiedzieć, że jeśli nie poda swoich danych osobowych, to może się zdarzyć, że może nie mieć dostępu do niektórych usług, które wymagają podania danych osobowych.

Niniejszy Regulamin odnosi się do ochrony danych osobowych, które nie są przeznaczone dla publiczności. Jeśli dobrowolnie ujawnisz swoje dane osobowe lub ich część, to te informacje nie są objęte Regulaminem. Jeśli na niektórych stronach internetowych potrzebna jest rejestracja odwiedzającego, to w każdym przypadku wskażemy, o jakie dane i w jakim celu prosimy „obowiązkowo” podać i przy jakich warunkach. W tym przypadku wyrażenie „obowiązkowy” nie odnosi się do obowiązkowego charakteru gromadzenia danych, ale do faktu, że rejestracja bez wypełnienia niektórych pól może się nie udać.

Dane osobowe i inne dane dostarczane przez Użytkowników mogą być uzupełniane lub łączone z danymi pochodzącymi z innych źródeł tylko wtedy, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę. Jeżeli strona internetowa jest wykonana lub obsługiwana przez spółki stowarzyszone AMC Networks Central Europe Kft. i dane osobowe są zbierane podczas takich usług, to wtedy dane są również częścią użytkowania i zarządzania danymi w AMC Networks Central Europe Kft.,tak jak gdyby sama zbierała i przechowywała te informacje. W ramach takiej współpracy partner operacyjny gromadzi dane osobowe w imieniu i przedstawicielstwie AMC Networks Central Europe Kft. i zbiera dane osobowe na rzecz AMC Networks Central Europe Kft., a zakres tego Regulaminu ma zastosowanie również w takich przypadkach. W przypadku przetwarzania danych podczas usług dotyczących danych, jednoznacznie zostaje wskazana osoba Administratora danych, a jeżeli nastąpi przetwarzanie danych, to również Operatora danych.

Modyfikacja Regulaminu zarządzania i ochrony danych

Nasz Regulamin od czasu do czasu możemy zmieniać. Jeśli to zrobimy, to powiadomimy Użytkownika, publikując zaktualizowany Regulamin i zmieniając powyższe pole „Data wejścia w życie”. W przypadku istotnej zmiany niniejszego Regulaminu, powiadomimy o tym Użytkownika. Zachęcamy wszystkich Użytkowników do zapoznania się z Regulaminem w celu poinformowania się o naszych praktykach dotyczących ochrony danych i dostępnych możliwościach.

Opcje egzekwowania prawa

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące niniejszego Regulaminu lub zarządzania danymi, odwiedź naszego specjalistę ds. zarządzania danymi pod adresem privacy-e@amcnetworks.com lub dpo@amcnetworks.com.

Użytkownik ze skargą związaną z zarządzaniem danymi może skontaktować się bezpośrednio z Krajowym Urzędem ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji (1125 Budapeszt, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / c, telefon: 06-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

W przypadku naruszenia praw Użytkownika, możesz również zwrócić się do sądu. Proces podlega jurysdykcji sądu. Sprawa może zostać wszczęta przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania lub pobytu danej osoby, zgodnie z jego wyborem. Administrator danych informuje Użytkownika – na jego prośbę – o możliwości i sposobach dochodzenia roszczeń.

Budapeszt, 24 maja 2018 r.